สโลเเกนประจำสาขา

Trip on the beach

htt

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา 2567

🛠️⚙️🔧"เน้นเรียนรู้จริง ปฎิบัติจริง" 🛠️⚙️🔧

การแต่งการ โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตาก

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ศิษย์สามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพและใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงป้จจุบัน

กิจกรรมภายใน

 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ได้จัดปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปี 2567 และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูกับผู้ปกครอง ทางโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกคนและขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เสียสละเวลาในการมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

แผนที่โรงเรียน

MENU