หน้าแรก

HIGHTECH NEWS


๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ วันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตาก ได้จัดกิจกรรมเนื่องใจวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

hightech_admin

December 6, 2019

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชี UTCC Accounting

รอง ผอ.ฯและครูสาขาการบัญชี นำนักเรียน โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยีตาก เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชี UTCC Accounting ระดับ ปวช. และ ปวส. ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร

hightech_admin

November 25, 2019

จัดบูธนิทรรศการงาน open house

ภาพบรรยากาศ โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี ตาก เข้าร่วมกิจกรรมจัดบูธนิทรรศการงาน open house บริการวิชาการและแนะแนวการศึกษา ที่โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

hightech_admin

November 22, 2019
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (CP)
 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการโรงแรม

โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตาก
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวช. ภาคปกติ หลักสูตรพานิชกรรม และอุตสาหกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 055-517485

โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตาก
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 055-517485

 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชางานเทคนิคยานยนต์
 • สาขาวิชางานเครื่องกลไฟฟ้า
 • สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ

01.

ทุนการศึกษาเรียนฟรี 88 ทุน

โรงเรียนแจกทุนเรียนดี นักเรียนจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป พร้อมทั้งมีพฤติกรรมดีเรียนฟรี 1 ภาคเรียน ไม่ใช่ทุนต่อเนื่องแต่ขึ้นอยู่กับผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน

02.

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

โรงเรียนมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองโดยจะได้รับรายเดือนเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เดือนละ 2,200 บาทต่อเดือน

03.

หอพักนักศึกษา

โรงเรียนมีบริการหอพัก ที่สะอาดและปลอดภัย ฟรี 1 ปีการศึกษา ให้กับนักเรียนที่บ้านมีระยะทางไกลหรือไม่สะดวกเดินทาง

04.

ฝึกงานกับสถานประกอบการ

เรียนรู้และนำประสบการณ์การเรียนไปใช้งานจริง ได้ฝึกงานกับสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง

05.

ฟรีชุดนักเรียนและหนังสือเรียน

นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุกคนจะได้รับชุดนักเรียนและหนังสือประกอบการเรียนตลอดปีการศึกษา 3 ปี

06.

บริการรถรับ-ส่งนักเรียน

บริการรถรับ-ส่งนักเรียน นักศึกษาให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง

Skip to toolbar