กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน-นักศึกษา โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน – นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกโดยมีคะแนนสูงสุด ได้แก่ นายอินทรชิต แซ่ม้า นักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาวิชาช่างยนต์