พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ปวช. ปวส.

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561