พิธีมอบใบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560