พิธีลงนามตกลงความร่วมมือ

ผู้อำนวยการโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก

ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

ระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา และ บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด