ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 คณะครูและตัวแทนนักเรียน โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ที่สอดคล้องกับธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ผู้ใหญ่วาริน กรวยทอง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่วาริน กรวยทอง ที่มาให้ความรู้แก่เด็กๆ และคณะครู