ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาป้องกันปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

โรงเรียนไฮเทค- เทคโนโลยีตากร่วมกับสถานพินิจ จังหวัดตากจัดอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาป้องกันปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนโดยมีคณะผู้บริหารครูและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ