เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตาก เป็นโรงเรียนที่เกิดจากแนวความคิดของท่านผู้ประสบความสำเร็จทางด้านการบริหารการจัดการทางการศึกษา คือ ท่าน ดร.ชนากานต์ ยืนยง และ ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง

ซึ่งทั้งสองท่านผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาการศึกษาของชาติ เพื่อให้ลูกหลานในจังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถประกอบอาชีพที่เลี้ยงตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า โดยมีแนวความคิดที่จะคืนกำไรให้กับสังคมในการพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณภาพ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเพื่อให้บุตรหลานสามารถเรียนในโรงเรียนใกล้บ้านตากในอดีตจะไปเรียนในสถานศึกษาในต่างจังหวัดมากกว่าที่จะเรียนในจังหวัดของตน ด้วยประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจของสองท่าน จึงมีแนวความคิดในการลงทุนเพื่อสังคมในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ โดยการจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งหนึ่ง

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ใบอนุญาต (สช.2) เลขที่ 0001/2549 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 โดยมี ดร. ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาต ดร. ไตรรัตน์ ยืนยง เป็นผู้จัดการโรงเรียน

โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช )และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส )ประเภทวิชาพาณิชยกรรมบริหารธุรกิจมี 5 สาขาวิชา คือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาธุรกิจค้าปลีก และประเภทช่างอุตสาหกรรมมี 2 สาขาวิชาคือสาขาวิชาช่างไฟฟ้า และสาขาช่างยนต์

และประเภทช่างอุตสาหกรรม มี 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ และสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง