เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก