แสดงผลงานการจัดอาหารและเครื่องดื่มของนักศึกษา

กิจกรรมแสดงผลงานการจัดอาหารและเครื่องดื่มของนักศึกษาวิทยาลัยไฮเทคเทคโนโลยี ตาก สาขาการโรงแรม