โครงการคนอาชีวะตากขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร ประจำปี 2560

โครงการคนอาชีวะตากขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร ประจำปี 2560 (R-SA Safety Riding Skill Hero)
แผนงานให้ความรู้สร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียน/นักศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดตาก