โครงการค่ายเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่

โครงการค่ายเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ ให้กับนักศึกษาใหม่โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2562