โครงการพี่สอนน้อง

ทางโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ได้จัดตั้งโครงการพี่สอนน้องให้แก่สถาบันการศึกษาหลายแห่งในจังหวัดตาก