โครงการสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง

วันที่ 22-23 เมษายน 2562 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ได้จัดทำโครงการสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่ เพื่อน้องโรงเรียนบ้านห้วยพลู ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก