โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่าย ในการป้องกันปัญหา พฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

คณะครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่าย ในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก ร่วมกับสถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา