โครงการแห่ทเียนพรรษา

คณะครูนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาณวัดท่านา เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมและทำนุบำรุงศาสนา วันที่ 8 กรกฎาคม 2565