%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%95%e0%b8%99_07
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน 2561
กรกฎาคม 12, 2018
%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90
โครงการพี่สอนน้อง
สิงหาคม 18, 2018

คลินิกให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น

%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b5_22

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก ดำเนินโครงการ “การส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน (1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา) “ ณ โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก มีวิทยากรจากสถานพินิจฯจังหวัดตากให้มาให้ความรู้ และทำกิจกรรมสันทนาการกับเด็กนักเรียน นักศึกษา