%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7_20
โครงการอาชีวะโชว์พราว
กรกฎาคม 6, 2018
2561_07_11_14
โครงการอาหารกลางวัน
กรกฎาคม 12, 2018

โครงการพี่สอนน้อง

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87_46

ทางโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ได้จัดตั้งโครงการพี่สอนน้องให้แก่สถาบันการศึกษาหลายแห่งในจังหวัดตาก