โครงการสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง
เมษายน 24, 2019
โครงการค่ายเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่
พฤษภาคม 30, 2019

มอบทุนการศึกษา

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ขอแสดงความยินดีกับนายอินทรชิต แซ่ม้า รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ ประเภทกีฬาปันจักสีลัต เมื่อวันที่ 10-20 พ.ค. 2562 ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในสาขาช่างยนต์ ของโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ตลอดหลักสูตรประกาศนีย์บัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) ชั้นปีที่ 1-3