%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c_01
โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560
สิงหาคม 23, 2017
%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%ad
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันทุกวันศุกร์
สิงหาคม 28, 2017

ค่ายวชิรปราการ มณฑลทหารบกที่ 310

%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3

17 สิงหาคม 2560 พิธีถวายสัตยาธิษฐานและเปิดการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกค่ายวชิรปราการ มณฑลทหารบกที่ 310 โรงเรียนตากพิทยาคม