%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b92561_09
รับรางวัลครูดีเด่นและผู้บริหารคุณภาพ
มกราคม 18, 2018
%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a360_01
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2560
มีนาคม 26, 2018

เข้าค่ายลูกเสือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%9934_16

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก เข้าค่ายลูกเสือ ที่ค่ายตำรวจตะเวรชายแดน 34