กันยายน 13, 2016

การผสมเครื่องดื่มของชมรมการโรงแรม

กิจกรรมของชมรมการโรงแรม โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี ตาก แสดงผลงานการผสมเครื่องดื่มคอกเทล