กันยายน 13, 2016

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงานปีการศึกษา 1/2559

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานประจำปีการศึกษาที่ 1/2559 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกปฎิบัติงานจริงในบริษัทต่างๆ