CP-ALL เข้าเยี่ยมผู้บริหารสถานศึกษาฯ

สำนักความร่วมมือของปัญญาภิวัฒน์ (CP-ALL) เข้าเยี่ยมผู้บริหารสถานศึกษาฯ โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี ตาก เรียนทวิภาคี เรียนธุรกิจค้าปลีก (CP -All) เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย มีรายได้ระหว่างเรียน การันตีมีงานทำ 100%