การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 19/2559

กิจกรรมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมทักษะด้านวิศกรรมยานยนต์ และประดิษฐ์คิดค้นยานยนต์ประหยัดพลังงาน ให้กับเยาวชนไทยในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทั่วประเทศ

wp_postadmin

ธันวาคม 16, 2016