ประชุมการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปี 2565

อาจารย์อรพินท์ อาจกิจคีรี เข้าร่วมประชุมการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปี 2465 วันที่ 12 กันยายน 2565