โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ

คณะครูและตัวแทนนักเรียน – นักศึกษา โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการให้กับครูนักเรียน นักศึกษาอาชีวะจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565