โครงการฝึกอบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

คณะครูและตัวแทนนักเรียน โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดย งานบรรเทาสาธาณภัย เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก