โครงการร่วมมือทางวิชาการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพ

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก จัดโครงการ ร่วมมือทางวิชาการ
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพ หลักสูตรเตรียมอาชีวะ
ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
โดยมีว่าที่ร้อยโทโยธิน เทพบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี
และคณะครูในแผนกวิชาทุกแผนก ให้ความรู้ความเข้าใจในการเรียนต่อสาย
อาชีพในสาขาต่างๆ